Guides

Bygherrens afsætning

2. udgave af 20. oktober 2015

I følge AB 92, § 9, stk. 2 påhviler det bygherren at foretage afsætning af byggeriets bestemmende hovedlinjer og koter. Dette sker sædvanligvis ved en landinspektør antaget af bygherren. Landinspektøren udarbejder i forbindelse hermed en afsætningsplan, som udleveres til entreprenøren, som foretager al videre afsætning ud fra denne.

Der findes ikke standarder eller toleranceregler for landinspektørarbejder. Ydelsen må specificeres konkret i aftalen mellem bygherren og landinspektøren. Resultatet af denne skal fremgå af udbudsmaterialet, således at det er specificeret over for entreprenøren hvilke udfaldskrav, der foreligger for landinspektørarbejdet. Det er vigtigt af hensyn til det videre arbejde på byggepladsen, at der foreligger fyldestgørende oplysninger for afsætningen og tolerancer for denne.

Det er Dansk Byggeris opfattelse, at der er behov for i samarbejde med Landinspektørforeningen at udarbejde en vejledende beskrivelse for afsætning af bygninger. I ISO 4463-1 afsnit 5.1a defineres Hovedafsætning som det ”Primære system som er knyttet til et nationalt, kommunalt eller andet vedtaget referencesystem og normalt dækker hele byggepladsen og er grundlag for efterfølgende målinger på byggepladsen.”

Det er Dansk Byggeris opfattelse, at de anførte fejlgrænser i ”DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser” er for store set i forhold til moderne afsætningsmetoder og instrumenter og i forhold til kravene til udførelse af byggerier.

Dansk Byggeri forventer følgende krav til hovedafsætningen opfyldt:

”Efter en netudjævning, som skal holdes fri af eventuelle spændinger i det overordnede referencenet, skal standardafvigelsen (middelfejl) på de enkelte primærpunkter være bedre end ± 3 mm i planplacering (YX) og ± 2 mm i højden (Z).

Hvis afstanden mellem primærpunktet og byggeriets centrum overstiger 200 m lempes kravene med 1 mm for hver 100 m afstanden overstiger 200 m til centrum. Fx vil kravene til et punkt, der ligger 500 m fra centrum, blive henholdsvis ±6 mm/ ±5mm.

Standardafvigelser på alle primærpunkterne skal dokumenteres med udskrift af netudjævningsberegningen”.


Se tidligere version af siden