Guides

Forudsætninger

3. udgave af 14. juli 2015

Murerarbejde er traditionelt et fag, hvor alle faglige arbejder udføres på byggepladsen ved alle typer af byggerier, fx nyopførte huse, boligblokke og renovering af eksisterende boligmasse.
Arbejder, der tidligere blev udført af murerfaget, ses dog i dag undertiden udført med teglstenselementer og badeværelsesunit fremstillet på fabrik.

Murerarbejdet udføres ofte på et underlag eller ifm. tilstødende vægge produceret og monteret af andre fag. Det drejer sig fx om fundamenter, vægge og dæk af beton støbt in situ, elementer af beton, letklinkerbeton eller porebeton.


Om www.tolerancer.dk
Dansk Byggeri respekterer alle steder på hjemmesiden www.tolerancer.dk gældende Normer og Standarder.
Hvor brancherne har udarbejdet og indsat en branchetolerance, er det enten fordi der ikke findes en tolerance for en arbejdsydelse i Normer eller Standarder, eller at branchen selv finder, at de tolerancer, der er i Normer og Standarder ikke repræsenterer NORMAL TOLERANCEKLASSE for en arbejdsydelse, og derfor selv har fastsat en branchetolerance.
Derfor er:

  • Tolerancer anført i Normer og Standarder altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der ikke findes en branchetolerance.
  • Tolerancer anført i Normer og Standarder altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der alene findes en branchetolerance i SKÆRPET TOLERANCEKLASSE.
  • Tolerance i Normer eller Standarder placeret under LEMPET TOLERANCEKLASSE, hvor der findes en branchetolerance for NORMAL TOLERANCEKLASSE.

Der henvises til afsnit ”Om Tolerancer” hvor der kan indhentes yderligere informationer om baggrund og grundlag for www.tolerancer.dk

For at kunne opnå de forventede udfaldskrav for murerfaget skal der være overensstemmelse mellem murerfagets indfaldskrav og udfaldskrav for de forudgående arbejder.
Det er især vigtigt, at:

  • Fundamentet er afsat og udført korrekt efter byggelinjen (vandrette, lodrette linie) og med korrekt kote
  • Fundamentet er afsat og udført med de korrekte vinkler
  • Fundamentet er bæredygtigt og ført til frostfri dybde
  • Elementerne fx til flisearbejde maksimalt indeholder 4-8 % fugt
  • Lægtningen og montagen af undertaget er udført korrekt inden oplægning af tegltag
  • Alt indvendigt arbejde kan forudsættes udført i lukkede, opvarmede og udtørrede bygninger.

DS/EN 1996 Murværkskonstruktioner, SBI-anvisninger, Murværksdetaljer (www.mur-tag.dk) fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, Murerhåndbogen 2011 samt anvisninger fra Dansk Beton, Blokgruppen (BIB) danner grundlag for et veludført murerarbejde, såvel procesmæssigt som konstruktivt.


Den principielle fordeling af ydelser for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således:

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af konstruktion under hensyn til funktion, æstetik, statik, miljø og sikkerhed i arbejdsprocessen
• Tidsplan for bl.a. vinterperioden, der tager højde for følsomme arbejder, såsom filtsning/vandskuring og færdigfugning etc.
• Koordinere og projektere, så der bl.a. tages hensyn til byggeprocessens tolerancer mellem bygningsdele
• Beskrive krav til samlinger under hensyn til konstruktive og energimæssige krav samt sammenbygning med andre bygningsdele
• Valg af materialer ud- og indvendige
• Beskrive krav til fugt og udtørring
• Beskrive udfaldskrav for råhus, overflader og komplettering i overensstemmelse med ovenstående valg
• Beskrive malebehandlingen og forventet udfald heraf
Elementleverandør • Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element
Udførende • Udføre montage, overflader og kompletteringsarbejder.Se tidligere version af siden