Guides

Døre, vinduer og glas- eller alufacader

2. udgave af 15. februar 2012


Forudsætninger
Det forudsættes, at der i projekteringen sker en afklaring omkring forhold vedr. pilhøjder, hultolerancer mv.


Mulige konfliktområder og anbefalinger

 • Der er ikke overensstemmelse mellem DS/EN 1992-2-2 Betonkonstruktioner, Design af betonkonstruktioner og anneks til DS 1003 vedr. udsparinger til vinduer og døre. Det anbefales derfor, at målsætte udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå DS/EN 1992-2-2 tolerancer. Det gælder fx krav til flugt i facader lodret og vandret samt det tilhørende indgangsniveau fra terræn, altaner mv.
 • Udførelse af betonkonstruktioner og anneks til DS 1003 vedr. udsparinger til vinduer og døre. Det anbefales derfor, at målsætte udsparinger til vinduer og døre med ± 10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå DS/EN 1992-2-2 tolerancer. Det gælder fx krav til flugt i facader lodret og vandret samt det tilhørende indgangsniveau fra terræn, altaner mv.
 • Udsparinger til vinduer kan som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på 30 mm. Efterfølgende udføres pålimning af udligningsplader, der indmåles og monteres efter elementmontagen.
 • Risiko for uoverensstemmelse kan være forøget ved anvendelse af forspændte dækelementer som følge af disses pilhøjde, hvis der ikke projekteringsmæssigt er taget højde herfor. Der kan ved facadeflugter på langs og tværs af bygningen være koteforskelle på helt op til 60 mm.
 • I skærpet toleranceklasse (ST) kan en løsning til imødegåelse af pilhøjder være, at der indbygges en vandret neutralzone svarende til pilhøjden på dækket.
 • Hvis der ikke er taget højde for de nødvendige forudsætninger og relevante tolerancer i projektet - vil der være konflikt mellem de forventede udfaldskrav og muligheden for at udføre arbejdet i overensstemmelse hermed. Derfor er det nødvendigt at analysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng, fx ved at anvende tolerancer og forslag anført i skærpet toleranceklasse (ST).
 • Ved anvendelse af tolerancer for in situ-støbt beton, beton-, letklinkerbetonelementer og træelementer kan der være konflikt mellem tolerancerne for råhuset vedr. åbningers flugt vandret/lodret samt pilhøjder og de efterfølgende aktiviteter.

Det kan fx dreje sig om:

 • Hultolerancer for vinduesmontage.
 • Montage af vinduer, flugt vandret/lodret.
 • Montage af større vinduespartier mv.
 • Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre mv.
 • Indvendigt gulvarbejde, herunder fastlæggelse af højder og etablering af ensartede ud-/indgangsniveauer.
 • Placering af andre bærende elementer, dragere og tagkonstruktion.
 • DS/EN 1992-2-2 angiver hultolerancen ±10 mm.
 • Anneks til DS 1003 angiver montagehullets tolerance til ±5 mm.
 • DS 1003 angiver vindues- eller facadeelementets tolerance til ±2 mm.


Vindues- og dørmontage

 • Ved indbygning af vinduer og døre forudsættes jf. DS 1003 Vinduer. Modulmål en fuge på “10 mm” - i praksis 11 mm.
 • Vinduer og døre monteres lige fordelt i råhusets åbninger i det omfang råhuset respekterer vindues- og facadepartiernes montagetolerancer.


Beskyttelse af leverede elementer:
Ved modtagelsen af vindues- og dørelementer skal det sikres, at elementerne henstilles på et plant og tørt underlag, og at de afdækkes forsvarligt for beskyttelse mod nedbør.


Afsætning af mål

Alle elementer skal afsættes ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem. Kravet om en fortløbende afsætning efter målkæde forudsætter, at afsætningsgrundlaget fra bygherrens landinspektør er defineret med overholdelse af de nødvendige tolerancer.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af råhuskonstruktion

• Valg af udvendig overfladebeklædning

• Valg af vinduer/facadepartier

• Valg af udfaldskrav i forhold til krav til sammenbygning med andre bygningsdele, herunder æstetik og tolerancer

• Udarbejde detailløsninger i overensstemmelse med tolerancer for de forventede udfaldskrav og de valgte tolerancer
Evt. elementproducent
 • Producere bagvægselementer i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. elementmontør • Udføre montage af bagvægselementer i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. murer
 • Udføre fuldt murværk, fuld for- og bagmur eller fuld skalmur i overensstemmelse med projektets tolerancer
Evt. tømrer
 • Udføre facadebeklædning, inkl. skelet mv. i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. vindueselement­producent
 • Producere vindues- og dørelementer i overensstemmelse med projektets tole­rancer

Evt. tømrer
 • Udføre montage af vinduer i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. facadeelement­producent 
 • Producere facadepartier i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. facadeluknings­entreprenør
 • Udføre montage af facadepartier i overensstemmelse med projektets tolerancer

Evt. maler • Udføre malebehandling i henhold til beskrivelsen for malerarbejdet


 

Udfaldskrav: Vinduer og døre samt facadepartier af glas/aluminium i facadeåbning
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Lodtolerance ±2 mm i lod pr. element, max pr. etagehøjde ±2 mm i lod pr. element, max pr. etagehøjde Til imødegåelse 
af problemer med koteforskelle ved forspændte dækelementer (pilhøjde) foreslås det, at der indskydes en neutralzone på fx. 66 mm (svarende til 1 skiftegang) til udligning af dette forhold

E1

E2

Lodstok
Fordeling i hul   Elementerne monteres lige fordelt i hul, hvor det er muligt pga. forudgående arbejders tolerancer. C5 Målestok
Nye bygninger Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selvåbning/-lukning Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selvåbning/-lukning E1E2 Lodstok
Gamle bygninger Døre monteres hvor det er muligt i lod og vage, således at funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation - med fri gang og anslag, samt hvor det er muligt uden selvåbning/-lukning - E1
E2
Lodstok

 

  Lempet klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Lod for det enkelte element  - ± 2 mm i lod pr. element, max pr. etagehøjde  -  E1
E2  
Lodstok 
Partier samlet med stødsamling 
Spring ved lodret og vandret kant mellem 2 elementer med stødsamling -  ± 2 mm   - E1
E2  
Retskinne 
Vandret og lodret flugt over 2 elementer med stødsamling - målt ved partiets ydere rammer - max 3 m bred ± 3 mm / max 6 m  E4
F7  
Retskinne > 1 etage totalstation 
Partier samlet med mellemstykke 
Spring ved lodret og vandret kant mellem 1 elementer med mellemstykke - ± 3 mm -   Retskinne
Vandret og lodret flugt over to elementer med mellemstykke - målt ved partiets ydere rammer - max 3 m bredt - ± 4 mm / max 6 m - E4
F7  
Retskinne > 1 etage totalstation
Døre i facadepartier - Døre monteres i lod og vage således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selvåbning-/lukning - E1 LodstokSe tidligere version af siden