Guides

Forudsætninger

2. udgave af 5. november 2012


Når man arbejder med elementer af letbeton, er der en række forudsætninger, der skal være på plads, for at et korrekt resultat kan opnås. Det er således afgørende vigtigt, at fundamentarbejdet med tilhørende indstøbninger er udført med tolerancer, som svarer til indfaldskrav for elementmontagen.
Se derfor også Krav til fundamenter. 
 
Under Udtørring af elementer før overfladebehandling beskrives de væsentligste forhold vedrørende fugt, udtørring og udtørringsmetoder, som er afgørende for, at fagene i fællesskab kan levere byggeri af høj kvalitet.

Under Forarbejder ved malebehandling beskrives nogle særlige forhold, der gør sig gældende i grænsefladen mellem på den ene side leverandøren og montøren og på den anden side malerfaget.


Om brugen af tolerancerne 

  • Enkeltmål: Tolerancer er angivet for enkeltmål. 
  • Bearbejdning: Overholdelse af montagetolerancerne kan i sjældne tilfælde medføre bearbejdning (tildannelse, pudsning) af elementerne på pladsen.
  • Særaftaler: Den rådgivende ingeniør eller arkitekt må i den enkelte byggesag vurdere, om de angivne tolerancer er forenelige med de valgte løsninger i forhold til andre bygningsdele. Hvis der er særlige behov i det enkelte projekt, kan der aftales andre tolerancer.


Mulige konfliktområder
Ved anvendelse af tolerancerne i Produktstandarden DS/EN 1520 Præfabrikerede elementer af letbeton, DS 420 Norm for letbetonkonstruktioner samt BIH’s vejledende tolerancer kan der være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter.

Det kan fx dreje sig om: 

  • Montage af større vinduespartier mv. 
  • Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre, skabsnicher, køkkener, badeværelser mv. 
  • Indvendigt gulvarbejde – herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud-/indgangsniveauer 
  • Indplacering af andre bærende elementer, dragere samt tagkonstruktion.


Anbefalinger

  • Overordnet analyse: Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige detaljer og tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Det kan således være nødvendigt at tilpasse detaljer og tolerancer, så det ønskede resultat kan opnås af de forskellige fag. 
  • Udsparinger til vinduer og døre: Det anbefales at målsætte udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser ved elementproduktionen, pilhøjder og montagen. 
  • Flugtende vinduer og døre: Udsparinger til vinduer og døre kan, hvor vinduer skal flugte vandret og/eller lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende udføres pålimning af false, der indmåles og monteres efter elementmontagen.

De angivne måltolerancer for de enkelte vægge og dæk beskriver udfaldskravene til leverandøren – og dermed indfaldskravene for montøren.


Se tidligere version af siden