Guides

Letbetonelementer

2. udgave af 5. november 2012


Denne del af sitet er onlineversionen af Dansk Byggeris projekt om tværfaglige tolerancer i nybyggeriet, der har til formål at forebygge konflikter som følge af forskellige opfattelser af kvalitetsniveauet for et byggearbejde – herunder ved overgang fra en entreprise til den næste.

For elementer af letbeton er beskrivelse af overfladekarakteristikken og måltolerancer væsentlige temaer. 

Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem brancheforeningen Dansk Beton Letbetonelementgruppen (BIH) og Dansk Byggeri og udgivet marts 2007.


Hvor går grænserne mellem leverandør, montør og maler?
Denne del af sitet er opdelt i tre hovedafsnit, der fastlægger grænserne mellem elementleverandør, montagefirma og malerfirma:

  • Tolerancer for elementer fastlægger udfaldskravene til elementleverandøren
  • Tolerancer for monterede elementer fastlægger udfaldskravene til elementmontøren
  • Tolerancer for overflader fastlægger indfaldskravene til malerfaget som kombinationen af udfaldskrav til leverandøren og montøren, dvs. til det enkelte element og til de færdigmonterede elementer.

Under Kontrolmetoder findes en beskrivelse af de metoder, som fagene er enige om, egner sig bedst til at sætte tal på det aftalte niveau for kvaliteten.


Hvad er med?
Sitet omfatter vægge og dæk udført af elementer af letbeton og beskriver udseende af indvendige vægoverflader og dækundersider med henblik på valg af malebehandling. Desuden er særlige forhold vedrørende vægge og dæk, herunder fritstående kanter, vinduesfalse, affasninger og samlinger mellem væg og dæk, beskrevet.

Måltolerancer for enkelte støbte/producerede elementer og for monterede elementer er beskrevet i hvert sit kapitel. Og endelig er der medtaget to selvstændige kapitler om udtørring af elementer og nødvendige forarbejder ved malebehandling.


Hvad er ikke med?
Udvendige overflader er ikke medtaget. Funktionsklasser, slutbehandling, den malermæssige overfladebehandling og forventet udfald er ikke beskrevet i denne håndbog, hvorfor der henvises til Malerhåndbogen, Malerfaglig Behandlings-Katalog, MBK, eller til malerleverandørernes anvisninger.


Valg af overfladespecifikationer
Ved valg af overfladespecifikationer i det enkelte byggeprojekt må der tages hensyn til hvilke krav, der stilles til den færdigbehandlede overflade, herunder: 

  • Overfladespecifikation for element 
  • Funktionsklasse 
  • Slutbehandling 
  • Forventet udfald


Ansvarsforhold
Fastsættelse af tolerancer ændrer ikke på de grundlæggende ansvarsforhold mellem parterne.

Ved fagentreprise er det således den enkelte fagentreprenørs ansvar over for bygherren, at eventuelle tolerancekrav er overholdt. Endvidere har bygherren over for den efterfølgende entreprenør ansvaret for, at arbejdsgrundlaget er egnet – og er det på det fastlagte tidspunkt for igangsættelse af det efterfølgende arbejde.

Modtagekontrol går som udgangspunkt ikke videre, end at den efterfølgende entreprenør ikke må fortsætte på et arbejdsgrundlag, der åbenbart for ham ikke er egnet.

Finder den efterfølgende entreprenør, at arbejdsgrundlaget ikke er egnet, er det et forhold, bygherrens tilsyn skal tage stilling til, og ikke et forhold, fagentreprenørerne skal klare indbyrdes.


Se tidligere version af siden

Kontakt

Se kontaktoplysninger på www.tolerancer.dk

Information

Den nyeste udgave af Hvor går grænsen? Elementer letklinkerbeton findes kun som onlineversion.