Guides

Beton, in situ-arbejder

4. udgave af 2. november 2015

Generelle forudsætninger
Nyt normgrundlag jfr. Eurocodes

Historisk forløb
I Danmark er der i tidens løb opstået en række sunde kutymer for tolerancer i grænsefladerne mellem de forskellige håndværkere. En del af disse kutymer er undervejs nedskrevet som rekommandationer – fx Betonelement-Foreningens ”Tolerancer for betonelementers hovedmål” fra 1970 . Efterfølgende er rekommandationerne afløst af egentlige normer og standarder. Fx er den oprindelige håndbog ”Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage" opbygget over: Betonnormen DS 411 og Udførelsesstandarden DS 482.
”Hvor går grænsen?” har i høj grad medvirket til fælles forståelse og accept i grænsefladerne og publikationen har i sin enkelthed fungeret som rettesnor for godt håndværk.

I 2007 besluttede de danske byggemyndigheder, at alt byggeri skulle følge Eurocodes – uagtet at fx udførelsesstandarden for betonkonstruktioner ikke umiddelbar var operationel.

I december 2014 besluttede standardiseringsudvalget S 1992 at tilrette de nationale regler i DS 2427 således, at tolerancerne for in-situ beton igen blev identiske med de kendte tolerancer fra DS 482. I samme forbindelse blev det besluttet at de tolerancer, der fremgår af Anneks G i udførelsesstandarden DS/EN 13670 karakteriseres som informative.

Der er således igen etableret et standardiseringsmæssigt solidt og operationelt grundlag for at definere de tolerancemæssige ind- og udfaldskrav ved in-situ betonarbejder.


Følgende standarder ligger til grund for de efterfølgende tabeller:
Tolerancerne er opstillet ud fra gældende normer og standarder.

DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner incl tilhørende DK NA
DS/EN 13670:2010 Udførelse af betonkonstruktioner, incl. DS 2427 Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark
Der kan her informeres om, at da DS 2427 Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark blev udgivet i februar 2011, indeholdt den følgende særtekst i forbindelse med Anneks G, som er det anneks, der omhandler tolerancer:
”Note – Det informative anneks G i DS/EN 13670 er normativt i Danmark”

Ændringerne af afsnit 10.3, 10.5 og 14.4 har som konsekvens, at de hidtidige kendte tolerancekrav fra DS 482 fortsat er gældende i Danmark. I nuværende version af "Hvor går grænsen?" er ovennævnte tolerancer indarbejdet – hvorved der er overensstemmelse mellem udførelsesstandarden og Hvor går grænsen.


Omkring DS 2427 kan der yderligere informeres om, at der under afsnit 10.1, Generelt, er anført:

(2) NOTE DS/EN 1992-1-1, anneks A, er ikke gældende i Danmark, hvilket betyder at i Danmark indgår tolerancer ikke som en del af sikkerhedssystemet.

Noten har til følge, at toleranceklasse 2 (skærpede tolerancer i forhold til toleranceklasse 1) ikke fører til reducerede materiale koefficienter – men udelukkende til at skærpe tolerancen på armeringsplaceringen og på geometriske længder/tværsnitsdimensioner mindre end 2500mm med op til +/- 5mm i forhold til toleranceklasse 1.

Rent operationelt foreslås det, at den projekterende bibeholder den generelle henføring til toleranceklasse 1 og tilføjer specifikke skærpede krav de eksakte steder, hvor klasse 1 ikke vurderes som tilstrækkelig.

I yderste højre kolonne findes de kontrolmetoder, der skal anvendes for at afgøre om tolerancerne er overholdt. De anførte numre henviser til afsnittet med kontrolmetoder.


Om brugen af tolerancerne
De følgende tolerancer for hhv. fundamenter, dæk og vægge angiver udfaldskravene suppleret med branchens egne tolerancer. Det skal sikres at de valgte tolerancer er i overensstemmelse med indfaldskravene
til de efterfølgende fag såsom murerfaget, tømrerfaget og malerfaget.

Det forudsættes derfor, at bygningsdelen projekteres under hensyn til den samlede tolerance, således at der er overensstemmelse mellem den enkelte bygningsdels udsparinger og evt. gennemgående åbninger, flugter lodret/vandret samt de opstillede udfaldskrav til øvrige entreprisers arbejde, dvs. deres ind- og udfaldskrav.

Projektspecifikationerne skal derfor angive, i hvilken toleranceklasse in situ-konstruktionerne skal udføres. Såfremt der ikke angives andet, vil normal toleranceklasse være gældende.
Bygherren står for den overordnede hovedafsætning udført af en landinspektør. Bygherren bør informere de udførende om de tolerancer, der er aftalt omkring landinspektørens afsætning.

De angivne udførelsestolerancer forudsætter, at der ud fra den overordnede hovedafsætning foretages en detailafsætning i form af kote og modullinjer på hver etage.
Tolerancer, der knytter sig til bygherrens overordnede hovedafsætning, kan påregnes at slå fuldt igennem i detaljeafsætningen.

Se tidligere version af siden