Guides

Ordforklaringer

Afsmitning af overflade
En overflade, der smitter af, når man gnider på den, har ringe overfladefasthed og kan af flere grunde komplicere malebehandling.

Det kan være vanskeligt at opnå nødvendig vedhæftning til en afsmittende betonflade. I visse tilfælde forekommer en nær forbindelse mellem afsmitning og ringe sammenhængs-styrke, f.eks. ved mangelfuldt hærdede pudslag.

Afsmitning, der skyldes ringe overfladefasthed, kan ikke malerbehandles, uden at årsagen er fjernet af foregående entreprenør. Afsmitning, kan være vanskelig at fjerne, bl.a. fordi der ofte ikke er nogen brat overgang mellem afsmittende flade og ikke-afsmittende flade. Byggestøv kan bevirke afsmitning, men lader sig relativt let fjerne.

Grater
Grater er langstrakte forhøjninger på en i øvrigt jævn flade. Grater med små dimensioner kan have et mindre regelmæssigt forløb. Afhængig af hvilken flade, der er aktuel, kan grater også optræde som uregelmæssig afgrænsning af fx en elementflade. Der er ikke fastsat nogen længdebegrænsninger.

Lokale planhedsafvigelser
Lokale planhedsafvigelser er en samlet betegnelse for porer, revner, spor, prophuller, toppe, grater og betonudbedringer m.m. Den maksimalt acceptable lokale planhedsafvigelse skal angives.

Planhed generelt
Planhed generelt angår afvigelsen fra plan flade inden for en formflades afgrænsning eller inden for et elements afgrænsning. Generel planhed angives som jævnt stigende/jævnt faldende afvigelse fra l m retskinne.

Definitionen bygger på, at de hældninger, der forekommer som følge af jævnt stigende eller jævnt faldende afvigelser fra retskinnen, altid er mindre end 1:100. Jævnt stigende/jævnt faldende er forklaret under kontrolmetode F2 Planhed generelt og F4 Planhedsafvigelse ved samlinger (væg).

Planhedsafvigelser ved elementsamlinger
Planhedsafvigelser ved elementsamlinger angår planhedsafvigelser som følge af fx tykkelsesforskelle mellem elementer, elementmontage ol. Disse planhedsafvigelser kan specificeres enten som bratte afvigelser eller som jævnt stigende/jævnt faldende afvigelser. Den sidste form bør kombineres med angivelse af, hvilken stigning (eller fald) der ønskes på udspartlingen af samlingerne. Den bratte afvigelse ved samlinger måles som niveauforskellen mellem de to sider af samlingen.

Porer
Porer er fordybninger i overfladen forårsaget af luftblærer. Diameteren af en pore fastsættes som middeltallet mellem porens største og mindste udstrækning målt på betonoverfladen.

Prophuller
Prophuller er runde fordybninger eller forhøjninger i betonoverfladen, der er fremkommet på grund af tilpropning af huller i formen.

Revner
Revner er utilsigtede, regelmæssige eller uregelmæssige spalter i betonen, i reglen med en ikke målbar dybde.

Spor
Spor er langstrakte, regelmæssige fordybninger med målbar dybde, men ikke nødvendigvis ens hele vejen.

Spring
Spring er langstrakte, bratte planforskydninger i overfladen. Omfatter spring ved formsamlinger.

Toppe
Toppe er lokale forhøjninger på overfladen.