Guides

Øvrige forhold

1. udgave af 2. november 2015


Fugtforhold


Fugt i beton- og letklinker-blokke i relation til andre arbejder
Fugt i betonelementer og i in situ-støbte konstruktioner samt opmurede letklinkerblokke kan give problemer for de efterfølgende fag, særligt hvor der arbejdes med tidsplaner, der ikke tager højde for den naturlige udtørringsproces. Fugt kan kontrolleres efter kontrolmetode K1.

Kontrolleret udtørring
De fleste byggematerialer svinder under udtørring og risikerer derfor at slå mindre revner. Dette gælder i højere grad for betonkonstruktioner støbt in situ og opmurede konstruktioner i letklinkerblokke end for betonelementer. For at forebygge skader i den færdige behandling af overfladerne skal der foretages en kontrolleret udtørring, fx før flisearbejde på gulv og væg, trægulve, gulve med banevare samt malerarbejde kan påbegyndes. Tilsvarende gælder for sokkelpuds for at undgå revnedannelser ved fundamenter.

Opsætning af vægfliser
Før fliseopsætning skal væggene være udtørret til et fugtindhold, som svarer til den normale, gennemsnitlige relative luftfugtighed (RF) ved den fremtidige brug af det aktuelle rum. Betonvægge af elementer eller in situ-støbte kan udtørres til dette niveau i løbet af ca. 6 måneder ved opvarmning til stuetemperatur samtidig med effektiv udeluftsventilation. Ved anvendelse af kondens- og adsorptionstørrere kan udtørringstiden nedsættes.

Lægning af klinke- og flisegulve
Tilsvarende gælder for klinker og fliser lagt på beton med afretningslag, idet underlaget svinder. Der kan derved opstå trykspænding i fliserne. Svindet afhænger af betonsammensætning, lagtykkelse, temperatur og fugtforhold mv. I praksis kan svindet for normalt hærdnende cementtyper ved temperaturer på ca. 20° C regnes for at være overstået efter 4 til 8 uger.

Trægulve
Fugtindhold i det underliggende betondæk og eventuelle afretningslag skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative fugtighed, dvs. porefugtindholdet skal være på 35-65 % RF. For betonen vil dette tage mindst et par måneder. Varigheden kan dog nedsættes noget ved at iværksætte konkrete tiltag til en forceret udtørring.

Halvhårde gulvbelægninger, fx vinyl og linoleum
Skal vinyl udlægges direkte på støbt dæk, må betonens porefugt (restbyggefugt) højst være 85 % RF.

Malerarbejde
Inden malerarbejdet påbegyndes, skal det sikres, at overflader på væg- og dækelementer fremstår med en hvidtør overflade.


Overflader
Farveforskelle kan forekomme i det enkelte element og elementer imellem. Der kan tillige ske kalkudfældning.

Specielle overfladekarakterer kan præciseres ved hjælp af modeller, prøvestøbninger eller prøveelementer, der godkendes af byggeriets parter forud for igangsættelse af arbejderne.

Spring mellem naboflader kan være i konflikt med normal indvendig overfladebehandling. Der skal i projektet være taget stilling til en eventuel afhjælpning.

Ujævnheder fra lunker og konvekse elementsamlinger kan ikke skjules via malebehandling, men kun sløres ved spartling.

Vedrørende specifikationer for overflader på letklinkerblokke henvises til anvisning fra Blokgruppen under Dansk Beton: Letklinkerblokke, Overfladebehandling fra 2008, og for overflader på udstøbningsblokke henvises til Udstøbningsblokke, Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer, april 2015.


Forarbejde ved malebehandling
Malerfaget anvender normalt ikke spartelprodukter, der har samme hårdhed som betonoverflader. Alle udbedringer/opretninger – især på udadgående hjørner, vindues- og dørlysninger – skal derfor være foretaget med produkter med samme hårdhed som betonen, inden normal malebehandling iværksættes.

Det skal ligeledes være sikret, at overfladen opfylder de opstillede udfaldskrav i henhold til specifikationen for den givne overflade.