Guides

Gulve på betonelementer

2. udgave af 15. februar 2012


Forudsætninger

 • GSO’s tolerancer er ekskl. permanente sætninger fra pilhøjder og andre differenssætninger i underlaget efter arbejdets udførelse.
 • En opretning til planhed omfatter ikke en opretning til vandrethed, men gælder alene for opnåelse af planhedskravet. Krav om vandrethed kan medfører ekstraudgifter til opretning, fx ved dækelementer med pilhøjde. Det bør derfor overvejes, om krav til vandrethed skal stilles.
 • Opfyldelse af planhedstolerancer angivet i normalt toleranceklasse (NT) forudsætter spartling/opretning af underlaget.
 • Ved branddøre med krav til overholdelse af max afstand på 6 mm mellem underside af dør og gulve kan en ekstra spartling/opretning af gulvområdet ved dør blive nødvendig.
 • Vedr. opmåling af vinkelrethed på rum se kontrolmetode H1.


Mulige konfliktområder

 • Ved anvendelse af tolerancer i DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, DS/EN 1992-2-2 Betonkonstruktioner, Design af betonkonstruktioner, DS/EN 1520 Præfabrikerede Elementer af letklinkerbeton kan der være konflikt mellem tolerancerne for råhuset vedr. pilhøjder og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om indvendigt gulvarbejde, herunder fastlæggelse af højder, højden i elementåbninger samt etablering af ensartede ud-/indgangsniveauer. Det forudsættes, at der i projekteringen sker en afklaring vedr. pilhøjder. Se forslag herunder.
 • Hvis der ikke i projektet er redegjort detaljeret for de nødvendige forudsætninger, vil der være risiko for konflikt mellem det forventede udfaldskrav og muligheden for at udføre arbejdet i overensstemmelse hermed.


Anbefalinger

 • Ved håndspartling skal underlaget have en planhedstolerance på højst ±3 mm. Ved opretning i tykke lag er det både teknisk og økonomisk mest fordelagtigt at anvende flydemørtel eller tilsvarende.
 • En opretning til vandret kan medføre væsentlige ekstraudgifter til opretning, fx ved dækelementer med pilhøjde. Det bør derfor overvejes, om der skal stilles krav om vandrethed.
 • I skærpet toleranceklasse (ST) kan en løsning til at opnå en vandret konstruktion være at indbygge en vandret neutralzone svarende til pilhøjden på dækket.


Ydelsesfordeling
  

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af dækelement, konstruktion/type 

• Vurdere forhold omkring pilhøjder/nedbøjning

• Vurdere evt. at projektere med neutralzone til udligning af pilhøjden 

• Valg af overfladebelægning

• Valg af ind- og udfaldskrav til underlag og belægning

• Valg af opretningsmetode
Betonentreprenør/gulventreprenør • Udføre evt. underlag til udligning af pilhøjden til vandret flade

Gulvlægger • Udføre en evt. spartling/opretning i henhold til beskrivelsen

• Udføre gulvbelægning i overensstemmelse med beskrivelsen


 

Udfaldskrav: Gulve på betonelementer (til limede eller svømmende gulve, trægulve, tæpper og elastiske gulvbelægninger)
 Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Planhed
Jvf. GSO  - ± 2 mm på 2 m

For tæpper dog 
±3 mm
 - F8 Retskinne
Vandrethed  - ±10 mm på 6 m  - B5 Retskinne/nivellement
Kote 1)  -  -  -  -  -
Udseende  -  -  - I2 Visuel


Noter:
1) Følger underlagets koter.

Bemærkninger

 • DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner og DS/EN1992-2-2 Betonkonstruktioner, Design af betonkonstruktioner fastsætter ikke krav -til max eller min. pilhøjde ved levering eller for den brugersituation, som følger af gulvopbygning samt øvrige belastninger.
 • Krav til planhed og vandrethed er vanskelige at fastlægge pga. stor variation ved koter, pilhøjder som følge af belastninger, svind og krybning.


Se tidligere version af siden