Guides

Trægulve

2. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger

 • Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugtighed (RF) er i overensstemmelse med kravene for udførelse af det aktuelle trægulv
 • Tolerancerne for gulv på bjælkelag er ekskl. permanente sætninger fra nedbøjning i underlag efter arbejdets udførelse
 • Vedr. opmåling af vinkelrethed på rum se kontrolmetode H1.


Anbefaling
Af hensyn til installationer under gulv mv. anbefales det ved strøgulve at anvende en samlet min. gulvhøjde målt fra overside af gulv på 140-160 mm. Yderligere skal der tages højde for pilhøjde på dækelementer samt spring mellem elementerne.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af gulvkonstruktion - ved strø- og bjælkelagsgulve anvendes bærende gulvbelægninger
• Valg af udfaldskrav 

• Valg af evt. overfladebehandling
Tømrer/gulvlægger
 • Udføre strøunderlag til gulv

• Oprette bjælkelag

• Udføre gulvbeklædning i overensstemmelse med beskrivelsen


 

Udfaldskrav: Trægulve på strøer eller bjælkelag
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal
klasse
Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Strøgulve
Planhed under strøgulve - ±2 mm på 2 m
retskinne og 

±0,6 mm på 0,25
m retskinne
- G1
F8
Retskinne/målekile
Vandrethed - ±10 mm på 6 m - B5 Retskinne/nivellement
Kote 1) - ±3 mm - C1 Nivellement
Udseende - - - I2 Visuel
Bjælkelag
Planhed 2) - Planheden på
færdigt gulv
følger bjælkela-
get med en op-
retning til ±2 mm
på 2 m retskinne
ved udlægning
af gulv
- F8 Retskinne/målekile
Vandrethed - Vandrethed på
færdigt gulv
følger bjælke-
laget med en
opretning til ±10
mm på 6 m
- B5 Retskinne/Vaterpas
Kotehøjde 1)
efteropretning af bjælkelag  
- ±3 mm - C1 Nivellement
Udseende - - - I2 Visuel
Niveauforskelle i samling mellem to gulve, hvor af min. et er et trægulv:
Med samme længderetning - 2 mm, med mindre andet er aftalt - F1 Målekile
Med forskellige konstruktionsunderlag, gulvbelægning og lægningsretning - Større niveauforskelle kan i samlinger mellem gulve forekomme, fx ved forskelle i:
 • den underliggende bærende konstruktion (fx bjælkelag og betondæk),
 • gulvbelægning (fx klinke og trægulv),
 • lægningsretning (fx vinkelret på hinanden)
 • belægninger med hver deres materiale - og udførelsestolerancer
Større afvigelser i samlinger i trægulve kan forekomme over tid pga. svind og sætninger i underlaget.
F1
I2
Målekile
VisueltNoter:
1) Afvigelse fra kotehøjde målt ved rummets yderbegrænsning og indgangsdør(e)
2) Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid.
Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre, at den plan- og vandrethed, gulvet er oprettet til ved lægningen, over tid vil ændre sig.
3a) Niveauforskel i samling mellem to ens trægulve med samme længderetning på strøer (f.eks. i døråbning): Højst 2 mm med mindre andet er aftalt.
3b) Større niveauforskelle i samlinger mellem gulve kan forekomme på grund af forskelle i den underliggende bærende konstruktion:

 • (f.eks. bjælkelag og betondæk eller to strøgulve), forskellig gulvbelægning
 • (f.eks. klinkegulv og trægulv), forskellig lægningsretning
 • (f.eks. vinkelret pa hinanden) eller for belægninger med hver deres materiale- og udførelsestolerancer.

Større afvigelser i samlinger i trægulve kan forekomme over tid pga. svind og sætninger i underlaget. Udligning med gulvskinne over samlinger anbefales.Bemærkninger:

 • Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugt er som forudsat for trægulve.
 • Tolerancer for planhed og vandrethed er udarbejdet i samarbejde med Træinformation, Gulvbranchen og Dansk Byggeris Træsektion og er i overensstemmelse med anbefalingerne i www.tolerancer.dk samt Træinformations vejledninger om gulve.
 • Et krav om opretning til vandret kan medføre væsentlige ekstraudgifter fx ved bjælkelag med pilhøjde. Det bør derfor overvejes, om kravet til vandrethed kan fraviges.
 • Vedr. vinkelrethed af rum se Vinkelrethed af rum.
 • Vedr. vinkelrethed af rum se kontrolmetode H1.


Se tidligere version af siden