Guides

Døre og snedkerpartier

2. udgave af 15. februar 2012


Forudsætninger
Det forudsættes, at der i projekteringen sker en afklaring omkring forhold vedr. pilhøjder, hultolerancer mv. Se forslag under bemærkninger.


Mulige konfliktområder

 • DS 1028 Indvendige, enfløjede døre. Modulmål angiver i anneks hultolerance til ±5 mm. DS EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner, DS/EN 1992-2-2 Betonkonstruktioner, Design af betonkonstruktioner angiver fx ± 10 mm.
 • Ved anvendelse af tolerancer for in situ-støbt beton, beton- og letklinkerbetonelementer samt træelementer kan der være konflikt mellem tolerancerne for råhuset vedr. indvendige åbninger, deres højde samt pilhøjder på dækelementer og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om:

 

  • Hultolerancer for dørmontage.
  • Montage af indvendige vægge mv., flugt vandret/lodret.
  • Montage af større snedker- og glaspartier mv.
  • Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre mv.
  • Indvendigt gulvarbejde, herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud-/indgangsniveauer.
  • Placering af andre bærende elementer, dragere samt tagkonstruktion.
  • Der er konflikt mellem snedkerarbejdets udfaldskrav i trækvaliteten almindelig handelsvare og malerfagets indfaldskrav.


Anbefalinger
I skærpet toleranceklasse (ST) kan en løsning til imødegåelse af pilhøjder være, at der indbygges en vandret neutralzone svarende til pilhøjden på dækket.
Indvendige beklædninger og snedkertræ -visuelle trækvaliteter:
Der er ikke overensstemmelse mellem den handelsvare, der findes i dag, og MBK’s definition på snedkertræ. I MBK paradigma Træværk (august 2006) skal kvaliteten være minimum J10.

MBK henviser til DS/EN 942 Træ til snedkerbrug – Generel kvalifikation af trækvaliteter samt til EN-standard EN 1310. DS/EN 942 fra maj 2007 træ til snedkerarbejde  – Generel kvalifikation af trækvaliteter. EN 942 pr. maj 2007 indeholder flere sorteringsklasser end den tidligere udgave fx. J10, men også J20 og J30 m.fl..

Snedkertræ indkøbes og leveres i dag i kvalitet svarende til ”u/s, usorteret", der kan defineres som en kvalitet, der ligger mellem J10 og J30 (tidligere sorteringsklasse 1 til 4). Til finere snedkerarbejde kræves en yderligere sortering af en "u/s" leverance, så der opnås kvaliteter mellem den ny klasse J20 (tidligere sorteringsklasse 1 og 2) og J10. Det bør sikres, at den foreskrevne malebehandling svarer til aktuelle trækvalitet
 
Til fodlister, indfatninger og tilsvarende snedkerarbejde anvendes kvaliteter svarende til tidligere sorteringsklasse 3 og 4.

Krav om, at alt træ skal være iht. J10, kan medføre leveranceproblemer og en væsentlig fordyrelse af snedkerarbejdet.


Afsætning af mål
Det er en forudsætning, at alle elementer afsættes ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem. Kravet om en fortløbende afsætning efter målkæde forudsætter, at afsætningsgrundlaget fra bygherrens landinspektør er defineret med overholdelse af de nødvendige tolerancer.


Dør- og vinduesmontage

 • Ved indbygning af indvendige døre forudsættes jf. DS 1028 en fuge på 10 mm. Indvendige døre monteres lige fordelt i åbninger og i det omfang, råhuset respekterer montagetolerancer. Se forslag til løsning under bemærkninger herunder.
 • Vedr. branddøre og krav til overholdelse af max afstand på 6 mm mellem underside af dør og gulve kan en ekstra spartling/opretning af gulv omkring døren være nødvendig. Det kan få betydning for dørudsparingens højde, der herved skal øges.
 • Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative luftfugtighed er som forudsat for trægulve.
 • Vedr. vinkelrethed af rum se Vinkelrethed af rum.
 • Vedr. vinkelrethed af rum se kontrolmetode H1.


Ydelsesfordeling

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af råhuskonstruktion og indvendige overflader
• Valg og projektering af indvendige døre, glas- og snedkerpartier

• Valg af udfaldskrav i forhold til krav til sammenbygning med andre bygningsdele, herunder æstetik og tolerancer

• Udarbejdet detailløsninger i overensstemmelse med tolerancer for de forventede udfaldskrav og de valgte tolerancer
Indvendig 
dørproducent • Producere dørelementer i overensstemmelse med projektet

Tømrer • Udføre montage af dørelementer i overensstemmelse med projektet

Inventarproducent • Producere inventar i overensstemmelse med projektet

Snedkerpartier 
og inventar • Montere snedkerpartier og inventar i overensstemmelse med projektet

Maler • Udføre overfladebehandling i overensstemmelse med projektet 

Udfaldskrav: Indvendige døre
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Nye bygninger
Døre Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selvåbning/-lukning Døre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samt uden selvåbning/-lukning Til imødegåelse af problemer med koteforskelle ved forspændte dækelementer (pilhøjde) foreslås det, at der indskydes en neutralzone på fx 66 mm (svarende til 1 skiftegang) til udligning af dette forhold

E1

E2

Lodstok
Branddøre Ved branddøre er max afstand 6 mm til gulve. Dette stiller krav om ekstra spartling/opretning af gulv Ved branddøre er max afstand 6 mm til gulve. Dette stiller krav om ekstra spartling/opretning af gulv -

E1

E2

Lodstok
Ældre bygninger
Døre Monteres, hvor det er muligt i lod og våge, således at funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation - dvs. med fri gang og anslag, og hvor det er muligt uden selvåbning/-lukning.

NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selvåbning/-lukning aftales det med bygherre og rådgiver
 -  -  -  -Bemærkninger

 • Ved anvendelse af tolerancer for in situ støbt-beton, beton-, letklinkerbeton- samt træelementer er der ikke overensstemmelse med anneks til DS 1028 vedr. udsparinger til indvendige snedkerpartier og døre. Det anbefales, at øge udsparinger til indvendige døre med +10 mm for at imødegå tolerancer i råhuskonstruktionen.
 • Hvor dette ikke kan lade sig gøre, fx ved branddøre, og hvor der ikke monteres indfatninger mv., er det nødvendigt, at der stilles skærpede krav til råhusets samlede tolerancer.
 • Uoverensstemmelsen kan være yderligere vanskeliggjort ved anvendelse af forspændte dækelementer som følge af disses pilhøjde, hvis der ikke projekteringsmæssigt er taget højde herfor.
 • Der kan ved facadeflugter på langs og tværs af bygningen være koteforskelle på helt op 60 mm.
 • Hvis der ikke i projektet er taget højde for de nødvendige forudsætninger og relevante tolerancer, vil der være konflikt mellem de forventede udfaldskrav og muligheden for at udføre arbejdet i overensstemmelse hermed. Det er derfor nødvendigt at analysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng, fx ved at anvende tolerancer fra skærpet toleranceklasse (ST).


Se tidligere version af siden