Guides

Generelt om måleregler

Måleregler opdeles i to områder:

  • Afsætningsmål, herunder længde, højde, vinkelrethed samt i 3D
  • Flademål, herunder jævnhed og vandrethed

Fastlæggelse af afgrænsninger:

  • Alle opstillede mål og tolerancer forholder sig alene til byggeriet inden for byggefeltet iht. afsat fikspunkt og ikke i forhold til eksterne forhold, fx dansk normal kote.

Fastlæggelse af definitioner:

  • Ved kote forstås højdeplacering i bygning med tilhørende tolerancer
  • Ved planhed forstås bygningsdelens overside/overflade/afslutning med tilhørende tolerancer. Dette gælder både ved lodrette og vandrette flader
  • Ved centerlinie forstås den linie, som den angivne tolerance forholder sig til.
  • Ved plustolerancer forøges målet i forhold til det fastlagte teoretiske mål fra centerlinien og ved minustolerancer formindskes målet i forhold til det fastlagte teoretiske mål fra centerlinien.


Særlige bemærkninger

a. Kontrolmetoder:
Der er metodefrihed for den enkelte udførende/producerende virksomhed mht. anvendelse af måle- og kontrolmetoder ved fremstilling af byggekomponenter/ elementer og byggepladstilvirkede ydelser.

De anførte måle- og kontrolmetoder i de enkelte tværfaglige tolerancehåndbøger anvendes, hvor der er tvivl mellem parterne om en tolerance er overholdt, med mindre der er enighed om anvendelse af en anden metode.

b. Mål i decimaler, op - og nedrunding:
Tolerancer måles inden for byggeriet i enheder ned til 1 millimeter, med mindre andet er aftalt i det aktuelle byggeri.

For tolerancer > 1 millimeter er det den konkrete måling, der tæller med en nøjagtighed ned til 1 millimeter.

Ved målinger, hvor der måles enheder < 1 mm, anvendes den almindelige afrundingsregel forstået således, at intervallet > 0,5 mm og < 1,5 mm hhv. op- eller nedrundes til nærmeste hele millimeter.

Enkelte steder i byggeriet gælder op- eller nedrundingsreglen ikke fuldt ud. Hvor det er tilfældet, må der defineres et acceptområde i projektet.

Et eksempel: Et badeværelsesgulv kan uden for vådzonen udføres vandret - men må ikke have bagfald. Kravet til vandrethed er her ≥ 0 mm, hvilket medfører at der ikke kan ske en oprunding fra -0,5 mm til nærmeste ”hele” millimeter = 0 mm.