Guides

Terræn- og etagedæk samt bjælker

2. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger
Ved de angivne tolerancer i lempet toleranceklasse vil der være risiko for, at efterfølgende aktiviteter ikke kan optage denne tolerance.

Hvis der er særlige udfaldskrav til terrændækkets overflade og evt. begrænsninger, fx for gulvoverflader, indvendige vægge mv. skal projektet stille krav herom.

Der henvises til afsnit om overbeton.


Mulige konfliktområder
I lempet toleranceklasse (LT) kan der ved anvendelse af tolerancerne i DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om:

  • Montage af større vinduespartier mv.
  • Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre mv.
  • Indvendigt gulvarbejde – herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud-/indgangsniveauer
  • Indplacering af andre bærende elementer, dragere og tagkonstruktion.


Anbefaling

Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Det kan være nødvendigt at tilpasse detaljer og tolerancer, så det ønskede resultat kan opnås for de forskellige fag. Hvor det er nødvendigt af hensyn til de efterfølgende arbejder, foreskrives skærpede krav til tolerancer.


Udfaldskrav til terrændæk
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Planhed og lunker på overfladen Branche

± 15 mm

± 10 mm

-

F1 Retskinne
Koter ved almindelig råbeton (afkostet overflade) Branche

+ 15/-30 mm

+10/-20 mm

-

C1 Nivellement
Koter ved råbeton udstøbt med SCC-beton (vibreringslet beton) Branche ± 17 mm

±12 mm

-

C1 Nivellement


Bemærkninger
Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet. Der kan derfor være behov for udlignenden arbejdsoperationer, som fx


Udfaldskrav til etagedæk støbt in-situ og bjælker
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Placering i planen i forhold til afsætningslinjen DS 2427

-

  ± 10 mm

-

A2 Målebånd
Koter DS 2427

-

  ± 10 mm

-

C1 Nivellement
Branche

-

-

+ 5/- 10 mm

Nivellement
Geometriske mål (Der kan interpoleres lineært mellem de angivne grænser)
Mål ≤ 150 mm

DS/EN 1370

         -

  ± 10 mm

± 5 mm 1)

A2/ C1 Målebånd/ Nivellement
Mål = 500 mm

DS/EN 1370

         -   ± 15 mm

± 10 mm 1)

A2/ C1 Målebånd/ Nivellement
Mål ≥ 2500 mm

DS/EN 1370

         -   ± 30 mm

± 30 mm

A2/ C1 Målebånd/ Nivellement
Placeringer af udsparinger i slapt armeret til dæk Branche

-

  ± 20 mm

-

A2 Målebånd
Spring mellem naboflader i form Branche

-

   5 mm

-

F4 Retskinne


Note 1) Iht. DS/EN 13670: Toleranceklasse 2, har note 1. anført under skærpet toleranceklasse, primært til formål at blive anvendt med reducerende materialekoefficienter i EN 1992-1-1:2004, anneks A.


Se tidligere version af siden