Guides

Skalmure

4. udgave af 1. april 2018

Forudsætninger

 • Skalmure kan indgå i en samlet konstruktion som en del af facaden i en beton-, stål- eller trækonstruktion
 • Murstenen har et deklareret mål på 228 x 108 x 54 mm. (Standardmål for en dansk mursten). Alle vandrette og lodrette mål til murværk bør være modulprojekteret i overensstemmelse med murmål (60 x 120 x 240 mm)
 • Ved en konstruktion, der består af en skalmur opført af teglsten og sammenbygget med fx en råkonstruktion af beton-, letbeton- og letklinkerblokke eller stål, forudsættes det, at der vælges en toleranceklasse for alle bygningsdele, fx normal eller skærpet (NT eller ST), der sikrer overensstemmelse mellem bygningsdelene.


Mulige konfliktområder under projekteringen

Der kan være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter.
Det kan fx dreje sig om:

 • Kotehøjden på det færdige murværk og de forventede indfaldskrav for efterfølgende aktiviteter
 • Indplacering af andre bærende elementer, dragere og tagkonstruktion
 • Forholdet mellem vindues- og døråbninger i råhus og skalmur samt efterfølgende vindues- og dørmontage.

Det er derfor nødvendigt at analysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Hvor det er nødvendigt, anvendes skærpet tolerance. Det foreslås i normal og skærpet toleranceklasse (NT og ST) at anvende et (x, y) koordinatsystem, dvs. at gå ud fra et fælles 0-punkt for at minimere fejlafsætninger og toleranceafvigelser.

Hvor der er krav om særligt krævende opgaver, fx i forbindelse med gennemgående vinduesbånd, store lodrette facadepartier gennem flere etager eller vinduer, der skal flugte lodret/vandret, skal der i projekteringen tages højde for element-, udsparings- og montagetolerancer, således at det udførelsesmæssigt er muligt at opnå de stillede krav.

I lempet og normal toleranceklasse (LT og NT) er der er uoverensstemmelse mellem DS 414 Norm for murværkskonstruktioner, DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner, DS 420 Norm for letbetonkonstruktioner, DS/EN 1520 Præfabrikerede elementer af letklinkerbeton samt branchernes egne opstillede tolerancer. Der er således risiko for væsentlige målforskelle ved afsætning af mål vandret og lodret samt ved afsætninger af koter.

I normal toleranceklasse (NT) er det nødvendigt, at der sker en samlet koordinering mellem de gennemgående “åbninger i facaden”, således at kanter flugter bedst muligt mellem bagelement og facademurværk.


Anbefalinger vedr. åbninger i facaden

 • Det anbefales at øge udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det normale hulmål for at imødegå toleranceafvigelser ved elementproduktionen og montagen
 • Udsparinger til vinduer kan, hvor vinduer skal flugte vandret/lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende monteres fx udligningsplader, der indmåles og monteres efter elementmontagen.

Murerfaget kan – under forudsætning af, at ovenstående tiltag gennemføres – sikre, at vinduer og dørpartier i flugt lodret over hinanden eller vandret ved siden af hinanden kan monteres med en flugttolerance på ±10 mm.


Placering af fundamenter
Hvis fundamenter udføres i lempet toleranceklasse (LT) med kotetolerancer fra +25/-10 mm, er der risiko i efterfølgende entrepriser for ekstraarbejder som fx:

 • Forøget opklodsning/afhugning ved de fleste typer elementer
 • Opretning/afhugning for første skifte ved mur.


Ved en tolerance for afvigelser fra centerlinien på ±30 mm vil der være risiko for, at efterfølgende aktiviteter ikke kan optage denne tolerance. In situ-støbte fundamenter, fundamenter med udstøbningsblokke og letklinkerblokke samt præfabrikerede fundamenter anbefales derfor udført i normal eller skærpet toleranceklasse (NT eller ST) med følgende maksimale tolerancer:

 • Kote o.s. i NT ±10 mm
 • Kote o.s. i ST +5/-10 mm

      Placering i forhold til centerlinie i NT: +5/-10 mm.

Det er en forudsætning, at alle mål afsættes og kontrolleres ud fra en fortløbende målkæde i et (x,y,z) koordinatsystem.


Indstøbninger i fundamenter
Der er ikke i danske standarder taget stilling til tolerancer for indstøbningsdele, såsom bolte, beslag etc. Der skal derfor i forbindelse med projekteringen tages stilling til nøjagtigheden for at sikre, at tolerancerne er nøjagtige nok. Hvor det er nødvendigt anvendes løsning som beskrevet i enten normal eller skærpet toleranceklasse:
NT (normal toleranceklasse): Placering i forhold til centerlinier: ±8 mm.
ST (skærpet toleranceklasse): Placering i forhold til centerlinier: ±5 mm.

Ved afsætning af indstøbte dele med tolerance på ±5 mm eller med større nøjagtighed kan det anbefales, at der projekteres med udsparinger i fundament og efterfølgende placering ved indstøbning. Ved efterfølgende indstøbning af ankerbolte mv. i udsparinger foretages der en kontrolmåling.Ydelsesfordeling

 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Sikre, at målsætning af vandrette og lodrette modulmål sker i overensstemmelse med murmål

• Tidsplan for bl.a. vinterperioden, der tager højde for følsomme arbejder, såsom filtsning/vandskuring og færdigfugning etc.

• Sikre i projekt og overordnet procesplanlægning, at det er teknisk muligt at udføre en fugtteknisk sikker løsning
• Krav til udfyldning af fuger mellem væg/væg og væg/dæk, herunder valg af materialer

• Valg af overflade ud- og indvendig

• Valg af udfaldskrav til ud- og indvendig overflade

• Evt. beskrive malebehandling af ud- og indvendige overflader samt udfaldskrav 

Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herfor

 

Udfaldskrav til skalmure

Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetode 
og -middel
Vandret mål DS/EN 1996-2  
Placering i planet ± 10 mm 1) ± 10 mm 1) - A1 Målebånd
Kote
Færdig kote på murværk målt over en facadelængde - Max ±10 mm Max 
+5/-10 mm C1C3 Nivellering
Lod DS/EN 1996  
Ved mur med en højde ≤ 3,5 m gælder, at lod på forbindelseslinien mellem toppunkt og fodpunkt må variere ± 20 mm 1) Max 10 mm 2) Max 10 mm 2) E3 Lodsnor
Lod, i den samlede bygning på 3 etager eller mere ± 50 mm 1) - -    
Lodsteder fra fodpunkt til toppunkt ved 3 m højt murværk: Afvigelse i henhold til centerlinien - ±3mm/m - C6 Lodstok
Lodtolerancen ved større etagehøjder må ikke overskride centerplacerings-tolerancen ± 20 mm 1) ± 15 mm 3) ± 10 mm 3) C6 Lodstok/
teodolit
Lod - Branche
Lodtolerancer for studsfuger.
Forudsætning for tolerancen, se under målemetode C7
- ± 10 mm/2m - C7 Lodstok
Krumning
Murens krumning fra fod til top - Max 10 mm * - G3 Snor eller retskinne
Planhed
Vandret plan i skiftegangsflugt målt over en facadelængde - Max ±10 mm - C1 Nivellering
Skiftegangsflugt - ±3 mm/2 m - B2F1 Opspændt snor
Retskinne
Planhedskrav for første udlægningsskifte samt afsluttende skifte ved rem o. lign. - ±5 mm/2 m - F1 Retskinne
Planhed for murværk som facade - ±6 mm/2 m - F1 Retskinne
Planhed a i en meter ± 10 mm 1) - - F1 Retskinne
Planhed a i 10 meter ± 50 mm 1) - - C6
G3
Opspændt snor/
teodolit
Indbygning
Indbygning af andre bygningskomponenter - ±5 mm - A1 Målebånd
Vinduer og døre
Afsætning af vindueshuller over hinanden - ±5 mm - C1C4E4 Målebånd eller lodsnor
Teodolit
Afsætning af hulmål ved vindues- og døråbninger - ±10 mm - A1 Målebånd
Murværksfalse
Murværksfalse i gennemmurede vægge: 
Forskydning i henhold til for- og bagmur - Max ±2 mm - F1 Retskinne
Lodsteder i murværksfalse. Måles fra bundfalse til overfalse (fodpunkt til toppunkt) - ±2 mm/2 m - E2 Lodstok
Murhjørner
Vinklen om et murhjørne - ±3 mm/2 m -

H2

H3

Vinkel eller totalstation
Planhed ved murhjørner i afstand ≤ 2 m - ±3 mm/2 m - F1 Retskinne
Fugetolerancer for mursten i dansk standardformat
2) Tykfuge:

2) Liggefuger, 14 mm n ± 7 mm n ± 6 mm n ± 5 mm A3
C5
Målestok
2) Studsfuger, 14 mm n +14/-7 mm n + 12/-6 mm n + 10/-5 mm A3
C5
Målestok
2) Normalfuge
2) Liggefuger, 8-14 mm n ± 5 mm  n ± 4 mm n ± 3 mm  A3
C5
Målestok
2) Studsfuger, 8-14 mm n + 10/-5 mm n +8/-4 mm  n +6/-3 mm  A3
C5
Målestok
2) Tyndfuge: 
2) Liggefuger og studsfuger, 3-8 mm n ± 4 mm  n ± 3 mm  n ± 2 mm  A3
C5
Målestok 
2) Limfuge: 
2) Liggefuger og studsfuger, 3 mm n ± 3 mm n ± 2 mm n ±1 mm A3
C5
MålestokBemærkninger

 • 1) - henviser til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • Planhed a henviser til note til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • 2) - henviser til Murhåndbogen 2010 side 45
 • 3) - tidligere krav i DS 414, i dag branchekrav
 • Tolerancer uden mærke er fastlagt af Murerbranchen
 • Ved anvendelse af rustikke mursten, må ovennævnte tolerance slækkes i forhold til murstenens karakter. Normens mindstekrav skal overholdes
 • DS/En 1996-1 Murværkskonstruktioner anfører idealmål for placering af åbninger, men ingen udførelsestolerancer
 • Ved hjørner eller ‘skæve vinkler’ i murværket må den beskrevne vinkel ikke fraviges.
 • I false ved åbninger og ved afslutninger af forbandt bør der kun anvendes mursten, fx trekvarter, halve og petringer, der i skæringer er udført vinkelrettede.


Se tidligere version af siden