Guides

Skillevægge

4. udgave 1. april 2018

Forudsætninger

 • Skillevægge af muret teglsten eller letklinker-/porebetonblokke kan indgå i byggeriet traditionelt som en samlet konstruktion eller partielt som murfelter i sammenhæng med øvrige dele, der kan være en beton-, letbeton-, letklinkerblokke-, stål- eller trækonstruktion.
 • Ved konstruktioner, der alene består af skillevægge opført af teglsten eller letklinker- /porebetonblokke sammenbygget med fx en råkonstruktion af beton, letbeton eller stål, forudsættes det, at der vælges en toleranceklasse for alle bygningsdele, fx normal eller skærpet (NT eller ST), der sikrer overensstemmelse mellem bygningsdelene.


Mulige konfliktområder under projekteringen

Der kan være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter.
Det kan fx dreje sig om:

 • Kotehøjden på det færdige murværk og de forventede indfaldskrav for efterfølgende aktiviteter
 • Indplacering af andre bærende elementer, dragere og tagkonstruktion
 • Højder på døråbninger i forhold til dæk med pilhøjder.


Det er derfor nødvendigt at analysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Hvor det er nødvendigt, anvendes skærpet tolerance. Det foreslås i normal og skærpet toleranceklasse (NT og ST) at anvende et (x, y) koordinatsystem, dvs. at gå ud fra et fælles 0-punkt for at minimere fejlafsætning og toleranceafvigelser.

Underlag for skillevægge som fundamenter, terrændæk eller etagedæk
Det er vigtigt, at underlaget for skillevægge med tilhørende indstøbninger er udført med tolerancer, som svarer til indfaldskrav for murerarbejde for vægge. Der skal i projekteringen tages højde for tolerancekrav til underlaget for at sikre korrekt vederlag/overgang til skillevægge og samtidig sikre, at der er en sammenhæng med de fastsatte kotehøjder og skillevæggenes skiftegangsmål.


Ydelsesfordeling

 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Sikre, at målsætning af vandrette og lodrette modulmål sker i overensstemmelse med murmål

• Tidsplan for bl.a. vinterperioden, der tager højde for følsomme arbejder, såsom filtsning/vandskuring og færdigfugning etc.

• Sikre i projekt og overordnet procesplanlægning, at det er teknisk muligt at udføre en fugtteknisk sikker løsning
• Krav til udfyldning af fuger mellem væg/væg og væg/dæk, herunder valg af materialer

• Valg af overflade og udfaldskrav

• Valg af malebehandling og udfaldskrav
Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herfor


Udfaldskrav til skillevæg af tegl eller letklinkerblokke
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetode 
og -middel
Vandret mål DS/EN 1996-2
Placering i planet ± 10 mm 1) ± 10 mm 1) - A2 Målebånd
Kote
Færdig kote på bærende murværks længde - Max ± 10 mm Max 
+5/-10 mm C3 Nivellering
Lod DS/EN 1996-2
Ved mur med en højde ≤ 3,5 m gælder, at lod på forbindelseslinien mellem toppunkt og fodpunkt må variere ± 20 mm 1) Max ± 10 mm 2) Max ± 10 mm 2) E3 Lodsnor
Lod, i den samlede højde af en bygning på 3 etager eller mere ± 50 mm 1) - -    
Lodsteder fra fodpunkt til toppunkt ved 3 m højt murværk: Afvigelse i henhold til centerlinien - ± 3 mm/m - C6 Lodstok
Lodtolerancen ved større etagehøjder må ikke overskride centerplacerings-tolerancen ± 20 mm 1) ± 15 mm 3) ± 10 mm 3) C6 Lodstok/
teodolit
Lod - Branche
Lodtolerancer for studsfuger.
Forudsætning for tolerancen, se under målemetode C7
- ± 10 mm/2m - C7 Lodstok
Krumning
Murens krumning fra fod til top
Etagehøjt murværk: højde indtil 3,4 m 
- Max 10 mm * - G3 Snor eller retskinne
Midterplaner
Ved placering af to over hinanden stående mure eller søjler på hver sin etage må afstanden mellem midterplaner være ± 20 mm 1) ± 15 mm 2) ± 10 mm 2) A1 A2 Målebånd
Totalstation
Planhed
Vandret plan i skiftegangsflugt i murværkets længde - Max ±10 mm - C1 Nivellering
Skiftegangsflugt - ±3 mm/2 m - B2 F1 Opspændt snor
Retskinne
Planhedskrav for første udlægningsskifte samt afsluttende skifte ved rem o. lign. - ±5 mm/2 m - F1 Retskinne
Planhed for murværk som facade - ±6 mm/2 m - F1 Retskinne
Planhed a i en meter ± 10 mm 1) - - F1 Retskinne
Planhed a i 10 meter ± 50 mm 1) - - C6
G3
Opspændt snor/
teodolit
Indbygning
Indbygning af andre bygningskomponenter - ±5 mm - A1 Målebånd
Vinduer og døre
Afsætning af hulmål ved vindues- og døråbninger - ±10 mm - A1 Målebånd
Murværksfalse
Murværksfalse i gennemmurede vægge: 
Forskydning i henhold til for- og bagmur - Max ±2 mm - F1 Retskinne
Lodsteder i murværksfalse. Måles fra bundfalse til overfalse (fodpunkt til toppunkt) - ±2 mm/2 m - E2 Lodstok
Murhjørner
Vinklen om et murhjørne - ±3 mm/2 m - H2 H3 Vinkel Totalstation
Planhed ved murhjørner i afstand ≤ 2 m - ±3 mm/2 m - F1 Retskinne
Fugetolerancer for mursten i dansk standardformat
Liggefuger 12 mm - ± 4 mm * (normal kontrolklasse) ± 3 mm * (skærpet kontrolklasse) A3 C5 Målestok
Studsfuger 12 mm - +8/-4 mm * (normal kontrolklasse) +6/-3 *(skærpet kontrolklasse) A3
C5
Målestok
Visuel bedømmelse - - - I5 Visuel bedømmelse
Fugetolerancer for letklinker- og letbeton
Normalfuge DS/INF 167 DS/INF 167 DS/INF 167    
Liggefuger, 10 mm n ± 5 mm n ± 4 mm  n ± 3 mm A3 C5 Målestok
Studsfuger, 10 mm n +10/-5 mm n +8/-4 mm n +6/-3 mm A3 C5 Målestok
Tyndfuge:
Liggefuger og studsfuger, 3-8 mm n ± 4 mm n ± 3 mm n ± 2 mm A3 C5 Målestok
Limfuge:
Liggefuger og studsfuger, 3 mm n ± 3 mm n ± 2 mm n ± 1 mm A3 C5 Målestok
Fugetolerancer for letbeton- og porebetonblokke
Limfuge: Murhåndbogen Murhåndbogen Murhåndbogen  
Liggefuger og studsfuger, 3 mm n ± 3 mm n ± 2 mm n ± 1 mm A3 C5 Målestok

 


Bemærkninger

 • 1) henviser til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • Planhed a henviser til note til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • 2) henviser til Murhåndbogen 2010 side 45
 • 3) tidligere krav i DS 414, i dag branchekrav
 • Tolerancer uden mærke er fastlagt af Murerbranchen
 • Ved anvendelse af rustikke mursten må ovennævnte tolerance slækkes i forhold til murstenens karakter. Normens mindstekrav skal overholdes
 • DS/EN 1996-1 Murværkskonstruktioner anfører idealmål for placering af åbninger, men ingen udførelsestolerancer
 • Ved hjørner eller ‘skæve vinkler’ i murværket må den beskrevne vinkel ikke fraviges.
 • I false ved åbninger og ved afslutninger af forbandt bør der kun anvendes mursten, fx trekvarter, halve og petringer eller letklinkerblokke/ porebetonblokke, der i skæringer er udført vinkelrettede


Se tidligere version af siden